Sub-Station Bakshi Ka Talab

Sub-Station Kanpur South

Sub-Station Nighasan Distt.

Sub-Station Srimau

Sub-Station Bahraich

Sub-Stations Allahabad